ESP | CAT | ENG

SOSTENIBILITAT

Compromís

Indústries Waldes SCCL evidència el seu compromís amb la sostenibilitat i aposta per la gestió de la producció i els recursos amb criteris d’ecoeficiència.

Per fer-ho, es fomenta l’ús de matèries primeres i consumibles reciclats amb l’objectiu de treballar de la manera més responsable i sostenible.

A més, el subministrament de productes i matèries primeres compleix els estàndards socials, mediambientals i de salut i seguretat més exigents.

Proximitat

Per a el seu aprovisionament Indústries Waldes SCCL treballa amb un 90% de proveïdors nacionals, un 7% de la UE i un 3% de la resta del món, i el seu objectiu és el consum de producte de proximitat.

Medi ambient

La cooperativa disposa d’un Pla de Gestió de Residus on s’identifiquen correctament tots els residus de producció i se’n potencia la valoració, el reciclatge i la minimització.

Amb gran rigor, aquests són gestionats correctament per gestors autoritzats per l’administració.

Indústries Waldes SCCL disposa d’una estació depuradora físico-química a les seves instal·lacions per tractar correctament les aigües residuals abans de l’abocament a la xarxa pública.

Igualment, es realitzen inspeccions prèvies per la legislació vigent tant pel seu funcionament com pel compliment dels requisits relacionats amb la llicència d’abocaments que se li ha atorgat.

Tots els residus que es generen en el procés productiu són gestionats adequadament mitjançant transports i gestors autoritzats, amb especial atenció als abocaments classificats com a perillosos (de depuració, olis, trepants, etc…).

També, segons la legislació vigent, es manté un estricte control i seguiment amb els òrgans administratius a través de gestors autoritzats i realitzant declaracions anuals de residus i plans per minimitzar-los.

Els processos no generen gairebé emissions de CO2, i tots els punts d’emissió estan identificats, registrats i subjectes a control segons el que estableix la llei.

Model cooperatiu

Indústries Waldes SCCL a causa de la seva essència intrínseca dels valors de l’economia cooperativa advoca per un model inclusiu,
autogestionat, sense discriminació de gènere, adaptant-se a l’entorn competitiu del mercat i amb èmfasi a gestionar l’empresa mantenint els llocs de treball mitjançant l’estabilitat i la qualitat d’ocupació.